Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công khai kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn

Ngày 07/6/2017 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 59/KL-TTr Thanh tra việc thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập tại Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2016.

Kết luận thanh tra đánh giá những mặt được, mặt còn hạn chế và một số vi phạm trong việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tại Trung tâm Y tế thành phố.

  1. Việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự

Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch công tác y tế do Sở Y tế giao, Trung tâm thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho các phòng, khoa và các Trạm y tế xã, phường. Các chỉ tiêu Trung tâm xây dựng cơ bản bám sát chỉ tiêu Sở giao và thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm cơ bản được thực hiện theo Quyết định số 1327/QĐ-UB ngày 13/8/1998 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy:

- Trung tâm không xây dựng kế hoạch biên chế gửi Sở Y tế để tổng hợp, giải quyết theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; chưa tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định khoản 2, Điều 3 Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện, cần được rút kinh nghiệm, khắc phục.

- Giám đốc Trung tâm ký các hợp đồng thời vụ (03 hợp đồng năm 2014, 06 hợp đồng năm 2015 và 04 hợp đồng năm 2016) để làm công việc chuyên môn nghiệp vụ là không đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Khoản 3, Điều 22, Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và khoản 8, Điều 14 Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh, cần được nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm.

- Giám đốc Trung tâm ban hành 07 Quyết định: Số 148/QĐ-YTTP ngày 30/9/2005 V/v phân công phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính đối với ông Lê Trí Thức; số 260/QĐ-YTTP ngày 10/10/2010 V/v phân công phụ trách phòng Kế hoạch-dược đối với bà Lộc Bích Thảo; số 73/QĐ-YTTP ngày 01/10/2013 V/v phân công phụ trách phòng Kế toán - Tài vụ đối với bà Đinh Kiều Linh; số 08/QĐ-YTTP ngày 01/10/2015 V/v phân công phụ trách phòng Khám đa khoa đối với bà La Thị Thuận; số 07/QĐ-YTTP ngày 01/3/2015 V/v phân công phụ trách Đội chăm sóc sức khỏe sinh sản- Kế hoạch hóa gia đình đối với bà Lộc Thị Nơi; số 90b/QĐ-YTTP ngày 01/01/2017 V/v phân công phụ trách Đội y tế dự phòng đối với bà Nguyễn Thị Nghiệp và số 17/QĐ-YTTP ngày 21/4/2014 V/v Phân công phụ trách trạm y tế phường Vĩnh Trại đối với bà Nguyễn Thị Nghị nhưng không thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định tại Điều 7 Quy chế b nhim, b nhim li, luân chuyn, t chc, min nhim cán b, công chc lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ; không đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2, Điều 28 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 5, Điều 17 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND, cần thu hồi các Quyết định trên.

            - Giám đốc Trung tâm giao bà Đinh Kiều Linh phụ trách kế toán (theo Quyết định số 73/QĐ-YTTP ngày 01/10/2013) từ tháng 10/2013 đến thời điểm thanh tra (trên 01 năm) là chưa đảm bảo theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước, cần thu hồi Quyết định trên và xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

- Có 05 trường hợp đã hết thời gian bổ nhiệm Trưởng trạm y tế xã, phường nhưng hiện tại vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng trạm y tế (bà Lê Thị Hậu, Trạm y tế phường Tam Thanh; bà Hứa Thị Hà, Trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ; bà Nông Thị Tuyết, Trạm y tế xã Hoàng Đồng; bà Hoàng Thị Hồng Gấm, Trạm y tế xã Mai Pha và bà Chu Thị Bắc, Trạm y tế xã Quảng Lạc); trong đó 03/05 trường hợp sau khi hết thời hạn bổ nhiệm Trưởng trạm, Giám đốc Trung tâm lại ban hành quyết định giao phụ trách Trạm y tế xã, phường (giao bà Lê Thị Hậu phụ trách theo Quyết định số 14/QĐ-YTTP ngày 30/10/2005; giao bà Hứa Thị Hà phụ trách theo Quyết định số 15/QĐ-YTTP ngày 30/11/2005 và giao bà Nông Thị Tuyết phụ trách theo Quyết định số 08/QĐ-YTTP ngày 20/6/2006). Như vậy, Trung tâm đã không thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ, cần thu hồi các Quyết định giao phụ trách và thực hiện quy trình bổ nhiệm lại theo đúng quy định đối với các trường hợp đủ điều kiện.

          2. Việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính

Ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, Trung tâm còn có nguồn thu  viện phí nhân dân và viện phí bảo hiểm y tế. Về cơ bản, các nguồn tài chính này đã được Trung tâm quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

2.1. Việc lập dự toán thu - chi

Cơ bản được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 15/12/2010 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách (2011-2015) và các văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán hiện hành. Tuy nhiên, việc lập dự toán thu từ hoạt động sự nghiệp hàng năm của Trung tâm chưa sát so với số thực tế thu được của năm trước liền kề; không xây dựng dự toán thu, chi đối với nguồn thu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và nguồn thu từ việc bán sổ khám bệnh cho bệnh nhân, bán giấy khám sức khỏe, sao lại giấy khám sức khỏe, theo tiết a, điểm 2.1, khoản 2, Mục X Thông tư số 71/2006/TT-BTC, cần được nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

2.2. Việc thực hiện dự toán thu - chi

a) Việc chấp hành pháp luật về tài chính kế toán:

Cơ bản Trung tâm đã mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trữ  chứng từ, sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các quy định khác của pháp luật. Tuy nhiên, hầu hết các sổ kế toán không đóng dấu giáp lai giữa các trang theo quy định tại khoản 2, Điều 25 Luật Kế toán, cần được rút kinh nghiệm, khắc phục.

b) Việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ:

Quy chế chi tiêu nội bộ cơ bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Thông tư số 71/2006/TT-BTC, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ Về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định việc sử dụng kinh phí từ hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh; việc sử dụng các quỹ (đối tượng và mức chi cụ thể); việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp khi sử dụng vượt mức khoán, tiêu chuẩn, định mức quy định; việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đối với một số khoản chi còn chưa sát so với thực tế thực hiện, dẫn đến còn khoản chi chưa đảm bảo trình tự thủ tục, chi không có trong chế độ chi... cần rà soát để sửa đổi, bổ sung kịp thời.

c) Việc thực hiện dự toán thu:

          Trong thời kỳ thanh tra, tổng thu được từ hoạt động sự nghiệp (thu phí, lệ phí và hoạt động khám chữa bệnh) là 4.233.314.423 đồng (năm 2014 là 1.026.716.700 đồng, năm 2015 là 1.272.055.008 đồng và năm 2016 là 1.934.542.715 đồng). Kết quả thanh tra một số hồ sơ bệnh án năm 2016 cho thấy, việc thu phí cơ bản được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày  29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

d) Việc thực hiện dự toán chi:

  Trong thời kỳ thanh tra, tổng kinh phí Trung tâm được sử dụng là   27.346.545.873 đồng; trong đó, số đã sử dụng được quyết toán là  26.765.122.325 đồng, số chưa sử dụng là 581.423.548 đồng (gồm: số huỷ dự toán là  29.908.200 đồng, số chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau là  551.515.348  đồng); kết quả thanh tra đối với một số nguồn kinh phí như sau:

*/ Nguồn kinh phí thường xuyên: Số tồn năm trước chuyển sang là 13.743.100 đồng, số được giao trong kỳ là 7.564.100.000 đồng, số sử dụng và đã được quyết toán là  7.577.843.100 đồng, số chưa sử dụng chuyển kỳ sau là 36.600 đồng. Kết quả thanh tra cho thấy:

- Ông Lê Trí Thức, phụ trách phòng tổ chức hành chính; bà Lộc Bích Thảo, phụ trách Phòng Kế hoạch - Dược; bà Đinh Kiều Linh, phụ trách Phòng Kế toán -tài vụ; bà La Thị Thuận, phụ trách Phòng Khám đa khoa và bà Lộc Thị Nơi, phụ trách đội Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại điểm b, mục 2, Phần II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhưng được chi trả phụ cấp trách nhiệm với tổng số tiền 52.087.000 đồng. Qua xem xét cho thấy, đây là khoản chi thực tế, các trường hợp trên thực tế có thực hiện công việc của lãnh đạo phụ trách bộ phận, do đó không xử lý thu hồi nhưng cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

- Thanh toán một số khoản chi không có trong chế độ chi với tổng số tiền là 10.000.000 đồng, cần xử lý thu hồi.

*/ Chi từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp: Số thu được trong kỳ là 4.772.211.773 đồng, số đã sử dụng được quyết toán là 4.220.733.025 đồng, số chưa sử dụng là 551.478.748 đồng. Kết quả thanh tra cho thấy, việc sử dụng cơ bản được thực hiện theo quy định, tuy nhiên có một số khoản chi chưa đảm bảo về trình tự thủ tục quy định với tổng số tiền là 32.140.000 đồng. Qua xem xét cho thấy, đây là khoản chi thực tế phục vụ hoạt động chung của Trung tâm, không có dấu hiệu vụ lợi cá nhân, do đó không xử lý thu hồi nhưng cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

          */ Nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia:

          Tổng kinh phí được sử dụng là 463.000.000 đồng, số đã sử dụng được quyết toán là 438.000.000 đồng, số chưa sử dụng là 25.000.000 đồng. Kết quả thanh tra cho thấy, việc sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia cơ bản đã được thực hiện đúng mục đích, nội dung được chi, tuy nhiên còn có một số khoản chi không có trong chế độ, với tổng số tiền  8.920.000 đồng, cần xử lý thu hồi.

*/ Nguồn chi khác (kinh phí UBND thành phố hỗ trợ):

Tổng kinh phí được sử dụng là 877.341.000 đồng, số đã sử dụng được quyết toán là 874.034.100 đồng, số hủy dự toán trong năm 2016 là 3.306.900 đồng. Số kinh phí được hỗ trợ để chi cho các chương trình phòng chống HIV, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm; chi hỗ trợ Ban bảo vệ sức khỏe thành phố; chi tiền làm thêm giờ cho cán bộ tại cơ sở cấp phát thuốc Methadol. Kết quả thanh tra cho thấy, việc sử dụng kinh phí cơ bản đã được thực hiện đúng mục đích, nội dung được chi, tuy nhiên còn có một số khoản chi không đúng đối tượng với tổng số tiền là 213.595.000 đồng. Qua xem xét cho thấy, bản chất là chi hỗ trợ cho cán bộ trung tâm y tế xã, phường và các cộng tác viên thực hiện công tác tuyên truyền tại cộng đồng và tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS, do đó không xử lý thu hồi nhưng cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

e) Việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ:

Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm đã trích lập các các Quỹ với tổng số tiền là 926.869.000 đồng; trong đó, số đã sử dụng là 631.088.200 đồng, số chưa sử dụng chuyển sang kỳ sau là 295.780.800 đồng. Việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ cơ bản được Trung tâm thực hiện theo các quy định của pháp luật; tuy nhiên, Trung tâm chưa trích lập Quỹ thu nhập tăng thêm (năm 2014, 2015); Qũy dự phòng ổn định thu nhập (năm 2016) và Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh (từ năm 2014 đến năm 2016) từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP, cần được rút kinh nghiệm và thực hiện  trích lập bổ sung trong các năm tiếp theo.

Chi thu nhập tăng thêm cho người lao động từ Quỹ dự phòng ổn định thu nhập với số tiền 111.944.200 đồng không đúng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 15, Nghị định 85/2012/NĐ-CP. Qua xem xét cho thấy, cán bộ làm công tác kế toán còn hạn chế trong trong hạch toán, kế toán, dẫn đến việc trích và sử dụng không đúng nội dung được chi theo quy định, tuy nhiên đây là khoản chi thực tế, không có dấu hiệu vụ lợi cá nhân, do đó không xử lý thu hồi nhưng cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

3. Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản

Việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đã cơ bản được  thực hiện theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Tuy nhiên, trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm không lập: Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ theo mẫu số B04-H tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định tại Điều 9, Thông tư 245/TT-BTC, cần nghiêm túc chấn chỉnh khắc phục.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh xử lý như sau:

1. Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn

- Chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra.

- Ban hành các Quyết định thu hồi các Quyết định sau: Số 148/QĐ-YTTP ngày 30/9/2005, số 260/QĐ-YTTP ngày 10/10/2010, số 73/QĐ-YTTP ngày 01/10/2013, số 08/QĐ-YTTP ngày 01/10/2015, số 07/QĐ-YTTP ngày 01/3/2015, số 90b/QĐ-YTTP ngày 01/01/2017, số 17/QĐ-YTTP ngày 21/4/2014, số 14/QĐ-YTTP ngày 30/10/2005, số 15/QĐ-YTTP ngày 30/11/2005 và số 08/QĐ-YTTP ngày 20/6/2006.

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, hạn chế đã chỉ ra qua thanh tra.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; khẩn trương rà soát lại Quy chế chi tiêu nội bộ để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo quy định.

2. Đề nghị Sở Y tế

- Tăng cường công tác hướng dẫn đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, hạn chế, vi phạm đã chỉ ra qua thanh tra.

3. Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố

- Chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót liên quan đến việc thẩm tra, quyết toán đối với các nguồn kinh phí đã được chỉ ra qua thanh tra.

- Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp theo thẩm quyền.

4. Ban hành quyết định thu hồi số tiền sai phạm 18.920.000 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn./.