Nhảy đến nội dung
Submitted by Ban biên tập Thanh Tra Tỉnh on 15 March 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
458/TTr-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành