Nhảy đến nội dung
Submitted by Ban biên tập Thanh Tra Tỉnh on 26 April 2018

  I. Tên đầy đủ: Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành và khối nội chính, văn xã, phụ trách địa bàn (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ III)

 

        II. Cơ cấu tổ chức phòng:

Phòng Nghiệp vụ III gồm có 07 người.

Cụ thể:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Trần Thọ Khanh

Trưởng phòng

3.811.219

02

Hoàng Đình Huy

Phó Trưởng phòng  

03

Hoàng Nguyệt Ánh

Chuyên viên

 

04

Tạ Thị Thu Hương

Thanh tra viên

05

Nông Thị Hiền

Thanh tra viên

 

06

Lương Đức Thành

Thanh tra viên  
07

Lê Ngọc Tú

Chuyên viên tập sự  

      III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nghiệp vụ III:

* Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Chánh Thanh tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi được giao. Tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Khảo sát, đề xuất chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện theo quyết định của Chánh Thanh tra;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức thanh tra trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh khi được Chánh Thanh tra giao;

- Tham mưu đóng góp ý kiến tư vấn đối với các vụ việc do UBND các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành thỉnh thị; tham gia các cuộc họp tư vấn vụ việc khi được Chánh Thanh tra giao;

- Phối hợp với Văn phòng, Phòng nghiệp vụ I, Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất khi được giao;

- Nắm tình hình công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật của các tổ chức thanh tra thuộc lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ quan;

- Quản lý công chức, tài sản được giao cho phòng theo đúng các quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra giao.

Địa bàn, lĩnh vực phụ trách

Trực tiếp theo dõi, phụ trách các Sở, Ngành: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ngoại vụ, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; các cơ quan, đơn vị khác có hoạt động trong phạm vi lĩnh vực nêu trên và các huyện, thành phố: Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập, Bình Gia, thành phố Lạng Sơn./.

                   -