Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Thanh Tra Tỉnh on 26 April 2018

I. Tên đầy đủ: Văn phòng Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

  II. Cơ cấu tổ chức phòng: Văn phòng Thanh tra tỉnh gồm 08 người.

Cụ thể:

- Ông Vũ Ngọc Hà, Chánh văn phòng, SĐT: 0205 3812279

- Bà Vũ Thị Diệu Linh, Thanh tra viên

- Bà Hoàng Hồng Lặng, Thanh tra viên, Kế toán, SĐT: 02053 812273

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chuyên viên, Văn Thư, SĐT: 0205 3816383

- Ông Nguyễn Trung Thành, lái xe

- Ông Nguyên Duy Hưng, lái xe

- Ông Vi Thanh Xuân, bảo vệ

- Bà Hoàng Thị Nhung, tạp vụ.

 III.Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng như sau:

- Giúp Chánh Thanh tra tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo của cơ quan theo quy định và theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, thanh tra viên, quản lý bản kê khai tài sản thu nhập thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra; thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, xây dựng lực lượng thanh tra, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra; công tác cải cách hành chính, công tác rà soát thủ tục hành chính và công tác pháp chế của cơ quan Thanh tra tỉnh.

- Thay mặt cơ quan giao dịch, tiếp khách khi lãnh đạo đi vắng hoặc được lãnh đạo cơ quan ủy quyền. Quản lý công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế toán, công nghệ thông tin, lái xe, tạp vụ, bảo vệ,... quản lý ô tô, xăng dầu, điều xe phục vụ công tác theo yêu cầu, đảm bảo sự điều hành công việc hàng ngày của lãnh đạo cơ quan.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng của lãnh đạo cơ quan; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Phòng nghiệp vụ để báo cáo tại các kỳ họp giao ban;

- Tham mưu cho Chánh Thanh tra kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế; chủ trì kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong cơ quan;

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch tài chính, quản lý tài sản cơ quan;

- Quản lý công chức, tài sản được giao cho Văn phòng theo đúng các quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao./.