Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
111/KH-TTr 11-07-2022 Kế hoạch Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
101/KH-TTr 16-06-2022 Kế hoạch Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số Thanh tra tỉnh năm 2022
99/KH-TTr 01-06-2022 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của Thanh tra tỉnh
30/KH-TTr 21-02-2022 Kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2022
14/PĐTĐ-TTr 20-01-2022 Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của ngành thanh tra Lạng Sơn
09/KH-TTr 17-01-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
03/KH-TTr 07-01-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
02/QĐ-TTr 06-01-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm; thù lao cho người thực hiện các công việc liên quan đến Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh
176/KH-TTr 31-12-2021 KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, năm 2022
171/QĐ-TTr 27-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao biên chế cho Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ năm 2022
204/BC-TTr 27-12-2021 BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen th¬ưởng năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Cụm II)
188/BC-TTr 15-12-2021 BÁO CÁO Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021
187/BC-TTr 14-12-2021 BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2022
186/BC-TTr 14-12-2021 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021
184/BC-TTr 13-12-2021 BÁO CÁO Tình hình hoạt động trang thông tin điện tử năm 2021
161/QĐ-TTr 04-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin Bản kê khai tài sản, thu nhập; cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập tại cơ quan Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
150/KH-TTr 10-11-2021 Kế hoạch thanh tra năm 2022
136/BC-TTr 18-10-2021 BÁO CÁO Công tác thanh tra năm 2021; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022
127/QĐ-TTr 24-09-2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
126/QĐ-TTr 24-09-2021 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử
420/TTr-PCTN 22-09-2021 V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
242/TTr-VP 06-09-2021 Về việc hướng dẫn triển khai Phần mềm Hệ thống báo cáo
221/TTr-VP 25-05-2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ
152/TB-TTr 05-04-2021 Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo
152/TTr-NVI 12-04-2019 Về việc bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới
66/PĐ-TTr 29-03-2019 Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 62 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Lạng Sơn; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
14/KH-TTr 17-01-2019 Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019
45/KH-TTr 12-02-2018 Kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến Thanh tra tỉnh 2018
46/KH-TTr 12-02-2018 Kế hoạch tập huấn công tác thi đua khen thưởng 2018
458/TTr-VP 14-11-2016 V/V TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2016
104/QĐ-TTr 04-07-2016 Quyết định v/v khen thưởng thành tích trong thực hiện Đề án 1133 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
99/QĐ-TTr 23-06-2016 Quyết định v/v khen thưởng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam và 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh