Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
228/QĐ-TTr 28-12-2018 Quyết định v/v công bố công khai dự toán NSNN năm 2019
573/TB-TTr 21-12-2018 THÔNG BÁO PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA THANH TRA TỈNH
206/QĐ-TTr 18-12-2018 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của văn phòng và các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh
65/2018/QĐ-UBND 17-12-2018 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
774/VP-KTN 12-03-2018 Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (774/VP-KTN, ngày 12/3/2018)
44/KL-TTr 16-05-2017 Kết luận thanh tra số 44/KL-TTr Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
45/KL-TTr 16-05-2017 Kết luận thanh tra số 45/KL-TTr Việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND huyện Chi Lăng, UBND thị trấn Đồng Mỏ, UBND xã Quang Lang, huyện Chi Lăng
40/KL-TTr 11-05-2017 Kết luận thanh tra số 40/KL-TTr Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
41/KL-TTr 11-05-2017 Kết luận thanh tra số 41/KL-TTr việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao tại Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, thời kỳ thanh tra năm 2014 và năm 2016.