Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Thanh Tra Tỉnh on 26 April 2018

Thanh tra tỉnh là cơ quan ngang sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

         Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

IMG_0098.jpg

         1. Ngày tái lập của cơ quan Thanh tra tỉnh:

- Thanh tra tỉnh Lạng Sơn được tái lập ngày 15/5/1957.

- Ngành Thanh tra lấy ngày 23/11 hàng năm là ngày truyền thống ngành Thanh tra.

         2. Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ:

- Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen năm 2009.

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm: 2009, 2010, 2011, 2012 và nhiều tập thể và cá nhân Thanh tra Lạng Sơn được Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen.

         3. Địa chỉ, điện thoại, fax, email của cơ quan:

Tên đầy đủ: Thanh tra Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: Số 04, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Điện thoại Văn phòng: 0253 812 273.
Fax: 0253 811 287.

Email: ttr@langson.gov.vn     hoangngocttls@gmail.com