Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Văn bản điều hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
07/2009/TT-BTNMT Nghị định Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý,khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
01/2011/TT-BTTTT Thông tư Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
06/2011/TT-BTTTT Thông tư Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
01/2016/TT-TTCP 06/10/2016 Thông tư Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra
08/2015/TT-TTCP 23/04/2018 Thông tư Thông tư quy định về Sổ Nhật ký đoàn thanh tra
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
Văn bản liên quan khác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật Luật Khiếu nại 2011
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Luật Tiếp Công dân 2013
119/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định Tăng quyền cho người khiếu nại về lao động
Luật số: 25/2018/QH14 25/12/2018 Luật Luật Tố cáo 2018- có hiệu lực từ ngày 01/01/2019
31/2019/NĐ-CP 10/04/2019 Nghị định Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 Hướng dẫn Luật Tố cáo 2018
36/2018/QH14 20/11/2019 Luật Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018
Thanh tra
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Thông tư QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG, PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH THANH TRA, KẾ HOẠCH THANH TRA
02/2014/TT-TTCP 29/04/2014 Thông tư QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2013/NĐ-CP NGÀY 08/8/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO
05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Thông tư QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN THANH TRA VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA
02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Thông tư Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước
03/2015/TT-TTCP 20/05/2015 Thông tư Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra - Hết hiệu lực 25/5/2017
04/2015/TT-TTCP 09/07/2015 Thông tư Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 Thông tư Thông tư quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
08/2015/TT-TTCP 15/12/2015 Thông tư Thông tư quy định về Sổ Nhật ký đoàn thanh tra
07/2013/TT-TTCP 20/10/2016 Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP