Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Thanh Tra Tỉnh on 25 December 2018

1. Tên gọi: Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

2. Cơ cấu tổ chức phòng: 03 công chức

STT Họ và tên Chức vụ SĐT
01 Hứa Mai Anh Trưởng phòng 0205 3868599
02 Bế Thị Thu Hà Thanh tra viên  
03 Hoàng Quang Huy Thanh tra viên  

3. Chức năng. nhiệm vụ

- Giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra khi được Chánh Thanh tra giao;

- Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xây dựng các báo cáo về việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của kiểm toán nhà nước, quyết định xử lý sau thanh tra;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của cơ quan Thanh tra tỉnh;

- Tham mưu xử lý đơn, vụ việc do UBND tỉnh giao;

- Quản lý công chức, tài sản được giao cho phòng theo đúng các quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra giao.