Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH LẠNG SƠN

Submitted by Ban biên tập Thanh Tra Tỉnh on 19 January 2018

I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TRA TỈNH HIỆN NAY

1. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

 

Dau-Truong-An_0.png

4.png                     Nguyen-Mai-Loan_0.png           

2. TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

2.1. VĂN PHÒNG

Vu-Ngoc-Ha.jpg

2.2. PHÒNG NGHIỆP VỤ I

 

3.png

 

 

 

2.3. PHÒNG NGHIỆP VỤ II

 

 

Tran-Tho-Khanh.png

 

2.4. PHÒNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ SAU THANH TRA

6.png

2.5. PHÒNG THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

To-Thi-Thanh-Huong.png

II. Tổng số lãnh đạo, công chức, lao động hiện nay của Thanh tra tỉnh: 36 người.

Trong đó:

- Lãnh đạo cơ quan:                 03 người.

- Lãnh đạo cấp phòng:             06 người.

- Cán bộ, công chức:               20 người.

- Lao động hợp đồng:               05 người.

III. Cơ cấu tổ chức hiện nay của cơ quan thanh tra tỉnh gồm có:

1. Thanh tra các cấp sở, ban, ngành: (17 đơn vị).

Các đơn vị Thanh tra

Số điện thoại

 1-  Thanh tra Sở Công thương
 2-  Thanh tra Sở Giáo dục-Đào tạo
 3-  Thanh tra Sở Giao thông- Vận tải
 4-  Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư
 5-  Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
 6-  Thanh tra Sở Lao động- Thương binh & Xã hội
 7-  Thanh tra Sở Nội vụ

 8-  Thanh tra Sở Ngoại vụ

 9-  Thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
10- Thanh tra Sở Tài chính
11- Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
12- Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
13- Thanh tra Sở Tư pháp
14- Thanh tra Sở Văn hóa - thông tin và du lịch
15- Thanh tra Sở Xây dựng
16- Thanh tra Sở Y tế
17- Thanh tra Ban Dân tộc

025.3874248
025.3810670
025.3810091
025.3813473
025.3872560
025.3876687
025.3812005
025.3718605
025.3876952
025.3875191
025.3719390
025.3814916
025.3879714
025.3810506
025.3811123
025.3812113
025.3814171

 

2. Cấp huyện, thành phố: (11 đơn vị).

Các đơn vị Thanh tra

Số điện thoại

1- Thanh tra thành phố Lạng Sơn
2- Thanh tra huyện Tràng Định
3- Thanh tra huyện Văn Lãng
4- Thanh tra huyện Bắc Sơn
5- Thanh tra huyện Bình Gia
6- Thanh tra huyện Lộc Bình
7- Thanh tra huyện Đình Lập
8- Thanh tra huyện Văn Quan
9- Thanh tra huyện Cao Lộc
10- Thanh tra huyện Chi Lăng
11- Thanh tra huyện Hữu Lũng

025.3875533
025.3883007
025.3880197
025.3837194
025.3834713
025.3840112
025.3846232
025.3830123
025.3861308
025.3820454

025.3825008

Hoàng Ngọc