Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Thanh Tra Tỉnh on 26 April 2018

       

(Phòng Nghiệp vụ I)

 

          I. Tên đầy đủ: Phòng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ I)

           II. Cơ cấu tổ chức phòng:

Phòng Nghiệp vụ I gồm:

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Ngô Xuân Vỹ

Trưởng phòng

3.812.089

02

Đinh Thị Thúy

Thanh tra viên

 

03

Trần Thị Mơ

Thanh tra viên

 

           III.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nghiệp vụ I:

- Tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, công tác thanh tra đã được phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định và theo yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chánh Thanh tra;

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định. Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân của các cơ quan trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp nhận, xử lý đơn thư do cơ quan Thanh tra tỉnh nhận được và đơn do các cơ quan chuyển đến. Theo dõi, tổng hợp báo cáo (định kỳ, đột xuất) tình hình và kết quả công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các cơ quan trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm; xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tham mưu theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan;

- Tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra và tham mưu giải quyết đơn khi được Chánh Thanh tra tỉnh giao;

- Quản lý công chức, tài sản được giao cho phòng theo đúng các quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra giao./.