Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thành phố chủ động trong chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

 

 

     Nhận thức rõ phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, những năm qua, công tác PCTN luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

 

 

Cải cách thủ tục hành chính, một trong những giải pháp phòng ngừa tham nhũng

 

     Để nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, qua đó đấu tranh phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, UBND thành phố đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tích cực chỉ đạo triển khai việc học tập, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Luật PCTN và các văn bản của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến mọi cán bộ, đảng viên, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các phường, xã. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tốt giác các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm pháp luật về PCTN nói riêng. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập hàng năm đạt trên 92%, tỷ lệ học tập trong quần chúng đạt 80%. Qua đó, đã làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng xảy ra. Trong công tác lãnh đạo, điều hành, UBND thành phố thường xuyên gắn việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển KT-XH với các nội dung PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn việc chấp hành của các phòng ban, đơn vị. Công khai, minh bạch tài chính trong cơ quan, đơn vị; kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện phải kê khai. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường; các quy định công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án chỉnh trang đô thị, làm đường giao thông nông thôn, cải tạo vỉa hè theo cơ chế “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Cùng với đó, công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ luôn được quan tâm, không để cán bộ nào công tác trong một thời gian dài ở một vị trí nhạy cảm. Đội ngũ cán bộ cơ bản được bố trí công tác phù hợp năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đơn vị phường, xã thực hiện tốt đề án phòng ngừa đấu tranh chống tiêu cực trong lực lượng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực, trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công thức. Thực hiện cơ chế “một cửa”, công khai minh bạch quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời gian và lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND thành phố và các phường, xã. Thành phố Lạng Sơn cũng là một trong những địa phương của tỉnh đi đầu trong việc thực hiện cơ chế một cửa hiện đại. Khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống Văn phòng điện tử, tiêu chuẩn ISO 9001-2000 để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính. 

     Do làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực nên trong những năm qua, trên địa bàn thành phố không xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng nghiêm trọng.

 

                                                                                                       Theo baolangson.com.vn