Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chế độ báo cáo của Thanh tra ngành Giao thông vận tải

Ngày 07/11/2016, Bộ GTVT ban hành Thông tư 32/2016/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 02/2014/TT-BGTVT về chế độ báo cáo của Thanh tra ngành GTVT.

Theo đó, thanh tra Sở GTVT và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nộp cho Thanh tra Bộ các báo cáo sau:

- Báo cáo tháng: kỳ báo cáo (KBC) từ ngày 16 của tháng trước đến ngày 15 của tháng báo cáo; nhập dữ liệu vào phần mềm tInspect từ ngày 16 đến ngày 18 của tháng báo cáo.

- Báo cáo quý: KBC từ ngày 16 của tháng cuối của quý trước đến ngày 15 của tháng cuối của quý báo cáo; nộp trước ngày 18 của tháng cuối quý.

- Báo cáo 6 tháng: KBC từ ngày 16/12 của năm trước đến ngày 15 tháng 6 của năm báo cáo; nộp trước ngày 18/6.

- Báo cáo 9 tháng: KBC từ ngày 16/12 của năm trước đến ngày 15 tháng 9 của năm báo cáo; nộp trước ngày 18/9.

- Báo cáo tổng kết năm: KBC từ ngày 16/12 của năm trước đến ngày 15/12 của năm báo cáo; nộp trước ngày 18/12 của năm báo cáo.

Trừ báo cáo tháng sử dụng phần mềm tInspect, các loại báo cáo còn lại nộp bằng văn bản.

Thông tư 32/2016/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.