Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết luận thanh tra số 40/KL-TTr Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn

Ngày 11/5/2017 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 40/KL-TTr Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn (Viết tắt là Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi), thời kỳ thanh tra từ khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đến 31/12/2016.

Kết luận thanh tra đánh giá những mặt được, mặt còn hạn chế và một số vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của Công ty.

1. Việc quản lý đất đai sau khi chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty khai thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn. Sau khi chuyển đổi doanh nghiệp, Công ty không thực hiện rà soát lại quỹ đất thực tế đang quản lý, sử dụng (bao gồm các khu đất của Xí nghiệp thủy nông cũ và Trạm thủy nông Đình Lập bàn giao cho Công ty khai thác công trình Thủy lợi Lạng Sơn từ năm 2002), do đó mặc dù có sự biến động về diện tích các khu đất nhưng Công ty không nắm được.

Kết quả thanh tra cho thấy, thực tế Công ty quản lý, sử dụng 18 khu đất với tổng diện tích 37.640,7m2. Trong đó:

- 09 khu đất với tổng diện tích 6.298,1m2 đã có Quyết định của UBND tỉnh cho Công ty thuê đất (trong đó có 08 khu, diện tích 5.139,7m2 đã ký Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường và 06/08 khu diện tích 3.405,3m2 đã được cấp Giấy CNQSD đất);

- 04 khu với tổng diện tích 1.634,2m2 chưa có quyết định cho thuê;

- 05 khu với tổng diện tích 29.708,4m2 là các trạm quản lý, hồ chứa.

Có 07 khu đất và hồ thoáng Công ty không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không đúng mục đích cần được xử lý thu hồi, gồm:

- Khu đất thuộc thửa số 17, tờ bản đồ số 03, bản đồ địa chính thị trấn Cao Lộc, đo vẽ năm 1998, diện tích 575,3m2, ký hiệu T. Khu đất trên trước đây là đất nhà Quản lý cụm hồ Thâm Sỉnh, Phai Luông, Nà Tâm. Hiện tại trên khu đất có 02 ngôi nhà cấp 4 (diện tích xây dựng khoảng 90m2) nguyên công nhân của Xí nghiệp đang sử dụng làm nhà ở, có ranh giới rõ ràng, xung quanh được xây tường bao.

- Khu đất tại thị trấn Na Dương có diện tích 760m2, hiện nay Xí nghiệp không có nhu cầu sử dụng, khu đất này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND tỉnh (Báo cáo số 25/BC-STNMT ngày 23/01/2017) và Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận tại Thông báo số 64/TB-UBND "Giao sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thực hiện thủ tục thu hồi khu đất trên giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, sử dụng theo quy định của Luật đất đai 2013". Tuy nhiên hiện nay ông Đào Ngọc Diệp (hiện là Phó Giám đốc Xí nghiệp) đang sử dụng một phần khu đất để ở, phần còn lại để trồng cây.

- Khu đất thuộc thửa số 101, tờ bản đồ số 17 Bản đồ địa chính thị trấn Na Sầm đo vẽ năm 1999, có mục đích sử dụng là đất nuôi trồng thủy sản, diện tích 1.408m2. Hiện trạng là ao cạn, Xí nghiệp không còn có nhu cầu sử dụng.

- 02 khu đất tại thôn Phai Danh, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia:

+ Khu đất Trụ sở cũ của Xí nghiệp Bình Gia, thửa đất số 97, tờ bản đồ địa chính số 82, diện tích 319,9m2, ký hiệu CDK; tại Sổ Mục kê đất đai xã Hoàng Văn Thụ, lập năm 2010 thửa đất trên có mục đích sử dụng là SKC (Đất cơ sở sản xuất kinh doanh). Hiện trạng trên đất không có công trình, vật kiến trúc.

+ Khu đất thuộc thửa số 39, tờ bản đồ địa chính số 82, diện tích 69,8m2; tại Sổ Mục kê đất đai xã Hoàng Văn Thụ lập năm 2010, thửa đất trên có mục đích sử dụng là SKC (Đất cơ sở sản xuất kinh doanh). Hiện trạng trên đất có 01 ngôi nhà xây cấp 4, nguyên là nhà để máy phát điện của Thủy Nông cũ, sau đó không còn nhu cầu sử dụng, nhân dân thôn sửa mái và tận dụng làm nhà để đồ tang lễ của thôn.

- 02 khu đất tại khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng:

+ Khu đất thuộc thửa đất số 338, tờ bản đồ số 21, diện tích 760m2, mục đích sử dụng là đất mặt nước (ký hiệu MNN2) hiện trạng là ao bèo. Đứng tên kê khai chủ sử dụng trên Sổ mục kê đất là “Ao thủy nông”.

+ Khu đất Hồ huyện thuộc thửa đất số 388A, tờ bản đồ số 21 và 28, bản đồ địa chính thị trấn Hữu Lũng được đo vẽ tháng 6/1996, diện tích 26.805m2, mục đích sử dụng là đất mặt nước (ký hiệu MNN2) trên Sổ mục kê đất thể hiện là Hồ thủy nông. Hồ huyện hiện không còn chức năng khai thác thủy lợi (không có diện tích tưới) và Xí nghiệp không còn nhu cầu sử dụng.

Trong thời gian thanh tra, Công ty đã có văn bản số 71b/CV-KTCTTL ngày 07/4/2017 xin trả lại 07 khu đất trên cho Nhà nước.

2. Việc chấp hành các quy định về pháp luật đất đai của Công ty

Quá trình quản lý, sử dụng đất của Công ty còn có nội dung chưa đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, trong đó có quy định về nghĩa vụ của người sử dụng đất, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh:

- Công ty chưa thực hiện rà soát quỹ đất đang sử dụng để thực hiện các thủ tục về sử dụng đất theo quy định tại Điều 51, Điều 52, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Về thi hành Luật Đất đai (nay là Điều 25, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai). Chưa thực hiện đăng ký biến động đối với đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo quy định tại Điều 95, Luật Đất đai 2013.

- Chưa thực hiện đầy đủ việc đăng ký quyền sử dụng đất và làm các thủ tục về sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 107, Luật Đất đai năm 2003 (nay là khoản 2, Điều 170, Luật Đất đai năm 2013); khu đất Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện Cao Lộc, Hữu Lũng, Bắc Sơn chưa thực hiện thủ tục thuê đất.

- Có 02 khu đất đã có quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh, đã ký hợp đồng thuê đất (khu đất Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện Lộc Bình, Văn Lãng); có khu đất đã có quyết định cho thuê đất (khu đất Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Văn Quan) nhưng Công ty chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

- Có 02 khu đất (khu đất Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Cao Lộc và huyện Hữu Lũng) hiện đang được sử dụng làm trụ sở các Xí nghiệp nhưng  từ năm 2006 đến 2016 chưa nộp tiền thuê đất theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Điểm g, Khoản 1, Điều 2,  Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Khu đất Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Đình Lập chưa nộp tiền thuê đất từ năm 2006 đến năm 2013. Tổng số tiền thuê đất phải truy thu là 60.664.380 đồng. Do vi phạm của doanh nghiệp có phần trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian dài đã không kịp thời hướng dẫn, kiểm tra để chấn chỉnh nên không đặt vấn đề xử lý về hành vi chậm nộp tiền thuê đất.

3. Việc quản lý, khai thác mặt thoáng hồ chứa

Có 39/113 hồ chứa hiện đang được các Xí nghiệp cho thuê mặt thoáng hồ để nuôi trồng thủy sản với tổng số tiền thu được tính đến 31/12/2016 là 750.557.000 đồng. Việc quản lý, khai thác mặt thoáng hồ cơ bản theo các quy định, tuy nhiên còn có hạn chế, thiếu sót::

- Việc quản lý Hồ Bó Chuông, xã Mai Pha (thuộc quản lý của Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố) chưa đảm bảo quy định tại khoản 1, Điều 22 và khoản 1, Điều 23, Pháp lệnh khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, cần có biện pháp quản lý theo quy định.

- Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Bắc Sơn cho Hợp tác xã Tam Hoa khai thác mặt thoáng hồ Tam Hoa từ năm 2006 đến năm 2016 nhưng không ký hợp đồng, tuy nhiên Xí nghiệp có thực hiện hạch toán theo quy định, cần rút kinh nghiệm trong việc ký kết hợp đồng.

          * Nguyên nhân của những hạn chế, vi phạm trên là do:

- Việc chấp hành pháp luật về đất đai của Công ty và các xí nghiệp trực thuộc còn hạn chế.

- Vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn có liên quan còn hạn chế: Công tác lập hồ sơ đăng ký đất đai để cấp Giấy CNQSD đất chưa được chú trọng thực hiện theo quy định; việc thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với Công ty chưa được thực hiện thường xuyên để chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu:

1. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn:

- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc quản lý, sử dụng đất được Nhà nước cho thuê, các công trình thủy lợi được giao quản lý, khai thác và sử dụng; có kế hoạch, phương án cụ thể để đầu tư, đưa đất vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng mục đích sử dụng đất được ghi trong hợp đồng thuê đất; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các Xí nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm về quản lý tài chính trong việc sử dụng tiền thuê mặt thoáng hồ.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, bảo vệ, khai thác các công trình thủy lợi đúng theo quy định của pháp luật. Rà soát lại việc cho thuê mặt thoáng hồ để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các thủ tục trả lại đất đối với diện tích đất, hồ chứa Công ty không có nhu cầu sử dụng và hoàn chỉnh các thủ tục thuê đất đối với các khu đất chưa có đủ thủ tục thuê đất với Nhà nước, các khu đất chưa được cấp Giấy CNQSD đất theo quy định; thực hiện kê khai đăng ký biến động về đất theo đúng quy định của pháp luật.

- Có báo cáo bằng văn bản với UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường kế hoạch, phương án đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đối với các hồ chứa, để đảm bảo việc quản lý, khai thác kinh doanh mặt thoáng hồ có hiệu quả.

2.  Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, trong đó có việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế để kịp thời phát hiện, xử lý các thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

- Hướng dẫn Công ty thực hiện đầy đủ các thủ tục lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSD đất đối với các khu đất chưa được cấp Giấy.

 - Lập các thủ tục theo quy định của Luật Đất đai để trình UBND tỉnh thu hồi đối với 07 khu đất Công ty đã có văn bản số 71b/CV-KTCTTL ngày 07/4/2017 xin trả lại đất, để giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, thành phố quản lý, sử dụng theo quy hoạch.

3. Ban hành quyết định thu hồi số tiền sai phạm qua thanh tra 60.664.380 đồng vào tài khoản số 3591.0.1062306.00000 của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn./.