Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
30/KH-TTr 21-02-2022 Kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2022
14/PĐTĐ-TTr 20-01-2022 Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của ngành thanh tra Lạng Sơn
09/KH-TTr 17-01-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
03/KH-TTr 07-01-2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
02/QĐ-TTr 06-01-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm; thù lao cho người thực hiện các công việc liên quan đến Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh
176/KH-TTr 31-12-2021 KẾ HOẠCH Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, năm 2022
171/QĐ-TTr 27-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao biên chế cho Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ năm 2022
204/BC-TTr 27-12-2021 BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen th¬ưởng năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (Cụm II)
188/BC-TTr 15-12-2021 BÁO CÁO Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021
186/BC-TTr 14-12-2021 BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2021
187/BC-TTr 14-12-2021 BÁO CÁO Tổng kết phong trào thi đua năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2022
184/BC-TTr 13-12-2021 BÁO CÁO Tình hình hoạt động trang thông tin điện tử năm 2021
161/QĐ-TTr 04-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin Bản kê khai tài sản, thu nhập; cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập tại cơ quan Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
150/KH-TTr 10-11-2021 Kế hoạch thanh tra năm 2022
136/BC-TTr 18-10-2021 BÁO CÁO Công tác thanh tra năm 2021; nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022
126/QĐ-TTr 24-09-2021 Quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử
127/QĐ-TTr 24-09-2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
420/TTr-PCTN 22-09-2021 V/v triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
242/TTr-VP 06-09-2021 Về việc hướng dẫn triển khai Phần mềm Hệ thống báo cáo
221/TTr-VP 25-05-2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ
152/TB-TTr 05-04-2021 Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo
152/TTr-NVI 12-04-2019 Về việc bổ sung tiêu chí thống kê phục vụ báo cáo trong thời gian tới
66/PĐ-TTr 29-03-2019 Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 44 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 62 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Lạng Sơn; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
14/KH-TTr 17-01-2019 Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019
45/KH-TTr 12-02-2018 Kế hoạch bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến Thanh tra tỉnh 2018
46/KH-TTr 12-02-2018 Kế hoạch tập huấn công tác thi đua khen thưởng 2018
458/TTr-VP 14-11-2016 V/V TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2016
104/QĐ-TTr 04-07-2016 Quyết định v/v khen thưởng thành tích trong thực hiện Đề án 1133 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
99/QĐ-TTr 23-06-2016 Quyết định v/v khen thưởng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam và 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh