Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Ngô Xuân Vỹ

Trưởng phòng

0989.730007

02

Lương Đức Thành

Phó Trưởng Phòng

0912.918979