Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Vũ Ngọc Hà

Trưởng phòng

02053.814.689

0912.271246

02

Hoàng Đình Huy

Phó Trưởng Phòng

0945.081234