Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lạng Sơn: Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

Trong quý I/2024, ngành Thanh tra trên địa bàn Lạng Sơn đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên, góp phần chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn. Nguồn: IT

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn, công tác thanh tra hành chính đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thực hiện được 29 cuộc thanh tra hành chính với 23 cuộc theo kế hoạch được phê duyệt, 6 cuộc thanh tra đột xuất và đã ban hành 10 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện các hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai… với tổng số tiền vi phạm là 928,54 triệu đồng. Đã xử lý hành chính đối với 1 tập thể, 19 cá nhân.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã phát hiện có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra đối với 2 vụ việc từ năm 2023 chuyển sang; cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan, đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với 2/2 vụ việc.

Trong kỳ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra trách nhiệm thi hành pháp luật về thanh tra. Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đang triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra. Trong kỳ triển khai 2 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với 2 đơn vị; đến thời điểm báo cáo, 2/2 cuộc đang trong quá trình thực hiện.

Về công tác thanh tra chuyên ngành, trong kỳ báo cáo, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai 56 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 52 cuộc theo kế hoạch, 4 cuộc đột xuất. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu về vấn đề giao thông đường bộ, vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, tiêu chuẩn đo lường, xây dựng, tài chính, tài nguyên, môi trường…

Kết quả đã phát hiện 13 tổ chức, 15 cá nhân có vi phạm. Thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước 162 triệu đồng; phát hiện và kiến nghị xử lý khác 250 triệu đồng.

Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 28 quyết định (13 quyết định đối với tổ chức, 15 quyết định đối với cá nhân); số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 460,15 triệu đồng (đối với tổ chức là 415,5 triệu đồng, đối với cá nhân là 44,65 triệu đồng).

Có thể thấy, UBND tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, đảm bảo sát, đúng với định hướng của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Tuy nhiên, việc ban hành kết luận thanh tra của một số cuộc thanh tra còn chậm thời hạn theo quy định; việc khắc phục yếu kém, thiếu sót sau thanh tra, kiểm tra của một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Vai trò tham mưu của một bộ phận công chức trong thực hiện nhiệm vụ về thanh tra còn hạn chế.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và trình tự, thời gian theo quy định của pháp luật.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai có hiệu quả thanh tra chuyên đề theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, chú trọng việc phát hiện, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực được thanh tra.

Bên cạnh đó, sẽ thường xuyên chỉ đạo thực hiện xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, đảm bảo kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán, xử lý nghiêm túc các trường hợp cố tình không chấp hành nghiêm túc kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán.

 ĐT. nguồn: thanhtra.com.vn


Tác giả: Thanh tra tỉnh