I. Tên đầy đủPhòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế tổng hợp và phụ trách địa bàn (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ II)

 

        II. Cơ cấu tổ chức phòng:

Phòng Nghiệp vụ II gồm có 06 người.

Cụ thể:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Vũ Ngọc Hà

Trưởng phòng

3.814.689

02

Hoàng Đình Huy

Phó Trưởng Phòng

 

03

Bế Thị Thu Hà

Thanh tra viên

 

04

Nguyễn Trung Kiên

Thanh tra viên

 

05

Hoàng Nguyệt ÁnhThanh tra viên

 

06

Lê Ngọc Tú

Chuyên viên 

 

        III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nghiệp vụ II:

* Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Chánh Thanh tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi được giao. Tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Khảo sát, đề xuất chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện theo quyết định của Chánh Thanh tra;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức thanh tra trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh khi được Chánh Thanh tra giao;

- Tham mưu đóng góp ý kiến tư vấn đối với các vụ việc do UBND các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành thỉnh thị; tham gia các cuộc họp tư vấn vụ việc khi được Chánh Thanh tra giao;

- Phối hợp với Văn phòng, Phòng nghiệp vụ I, Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng xây dựng các báo cáo định kỳ và đột xuất khi được giao;

- Nắm tình hình công tác tổ chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật của các tổ chức thanh tra thuộc lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ quan;

- Quản lý công chức, tài sản được giao cho phòng theo đúng các quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra giao.

* Địa bàn, lĩnh vực phụ trách

Trực tiếp theo dõi, phụ trách các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Thống kê, Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc, Thuế, Hải quan, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Dân tộc; các cơ quan, đơn vị khác có hoạt động trong phạm vi lĩnh vực nêu trên và các huyện: Cao Lộc, Bắc Sơn, Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Văn Quan./.