1. Tên gọi: Phòng Thanh tra Phòng chống tham nhũng

2. Phòng có 04 công chức

STTHọ và tênChức vụSĐT
01Tô Thị Thanh HươngTrưởng phòng 
02Đinh Thị HoàiPhó trưởng phòng 
03Nguyễn Kim ThànhThanh tra viên 
04Tạ Thu HươngThanh tra viên 
05Hoàng Quang HuyThanh tra viên 
    

3. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Chánh Thanh tra thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh. Tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ khảo sát, đề xuất chương trình, kế hoạch thanh tra phòng, chống tham nhũng hàng năm và tổ chức thực hiện theo quyết định của Chánh Thanh tra;

- Tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả công tác kê khai tài sản thu nhập trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý công chức, tài sản được giao cho phòng theo đúng các quy định hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra giao./.