Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phú

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Văn bản số 1184/UBND-THNC ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh về việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 30/8/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập chuyên đề toàn khóanhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Ngày 17/9/2021, Chi bộ Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Dự Hội nghị có đồng chí Đậu Trường An - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, đồng chí Cao Minh Tuấn - Chi ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, cùng toàn thể đảng viên,quần chúng trong cơ quan.

ae5982c8815c77022e4d.jpg

Hội nghị đã được nghe những nội dung cơ bản, giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chuyên đề gồm 02 phần, phần thứ nhất là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phần thứ hai là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đậu Trường An - Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh đánh giá cao tinh thần nghiên cứu, học tập của các đảng viên, quần chúng trong cơ quan và chỉ đạo các đảng viên và quần chúng thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng. Đây là việc làm thiết thực để mỗi đảng viên, quần chúng phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phụng sự Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

aa69636b60ff96a1cfee.jpg

Cấp ủy thường xuyên theo dõi việc học tập và thực hiện Chuyên đề; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và đánh giá việc thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đảm bảo 100% đảng viên, quần chúng nắm được nội dung và nghiêm túc thực hiện góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra./.

P. Thảo