Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện giải pháp phòng nghỉ tham quan, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (tháng 10/2016), Chính phủ, các bộ, ngành, hoạt động địa phương đẩy mạnh cải thiện cách thức hoạt động chính, nâng cao năng lực cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục chính, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phòng. tiêu cực, tham dự. Đẩy mạnh khoa học ứng dụng, công nghệ trong quản lý, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết công việc liên tục được tăng cường; qua đó, vừa tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, vừa có tác dụng ngăn ngừa tiêu cực, tham quan, nhất là tình trạng vòi vĩnh, cản quang, gây rối cho người dân, doanh nghiệp có chiều hướng giảm.

images717428_HN_to_n_qu_c_PCTN_17.jpg

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2013-2020 (ảnh Đặng Phước)

    Đồng thời, chú trọng kiểm tra, thanh tra các hoạt động công vụ để kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chấn chỉnh những sai phạm trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện 18 cuộc kiểm tra, chủ động kiểm tra xác minh kịp thời các vụ việc báo chí phản ánh, được dư luận xã hội quan tâm. Bộ Nội vụ thực hiện 58 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất tại các bộ, ngành, địa phương liên quan đến công tác cán bộ. Qua kiểm tra phát hiện, kiến nghị xử lý một số vụ việc tiêu cực tại 09 bộ, ngành, địa phương như: Lãnh đạo một số ngành, địa phương bổ nhiệm người nhà các đơn vị do mình phụ trách; việc thu phí, lệ phí tại Chi cục Hải quan Đình Vũ, Hải Phòng; việc nhũng nhiễu doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương; bổ nhiệm người thân giữ một số vị trí tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương…

      Việc công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng có chuyển biến tích cực...Việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư xây dựng; công tác thanh tra, kiểm tra; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;...Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 18.182 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 288 đơn vị vi phạm.

      Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được chú trọng. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã bổ sung quy định về Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý hành vi kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc không trung thực; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các giải pháp chuyển đổi vị trí công tác, xây dựng, thực hiện và thực hiện quy tắc ứng xử, nhiều bộ, ngành đã xây dựng, sửa đổi, ban hành mới các bộ quy tắc ứng xử: Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tư pháp, Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán Quốc gia, ….

      Chế độ, mức định mức, tiêu chuẩn được duy trì và kiểm tra thường xuyên, xử lý các phạm vi. Các bộ, ngành, văn bản địa phương ban hành 17.123; sửa đổi, bổ sung 5.271 văn bản về chế độ, mức định mức, tiêu chuẩn. các bộ, ngành, tổ chức kiểm tra địa phương tại 74.215 đơn vị, kiểm tra thông qua đã phát hiện, xử lý 1.734 tập tin, 723 cá nhân phạm vi chế độ, định mức, tiêu chuẩn. It is verify the performance rule of process at 62.869 unit; qua kiểm tra phát hiện, xử lý 1.744 tập tin, 1.614 cá nhân vi phạm quy tắc xử lý. Tăng cường trách nhiệm cho người đứng đầu khi tiến hành tham chiếu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách.

                                                                                      Nguồn tin Ban Nội chính TW


Nguồn:thanhtra.langson.gov.vn Sao chép liên kết