Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo về công tác và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và xây dựng ngành đạt được những kết quả tích cực.

Công tác thanh tra: các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 259 cuộc thanh tra, kiểm tra; đã kết thúc 225/259 cuộc, phát hiện sai phạm với số tiền 2.895,45 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 1.878,03 triệu đồng, giảm trừ thanh toán, quyết toán và xử lý khác 1.017,42 triệu đồng; đã thu hồi được 1.704,54 triệu đồng. Các tổ chức thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực  đối với 167 tổ chức, cá nhân; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 2.144,4 triệu đồng, đã nộp ngân sách 2.144,4 triệu đồng. Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với 79 doanh nghiệp.

z4769569849818_60dcd3fe5cf6354f0cf364aaa887ad80.jpg

Quang cảnh cuộc họp của Tổ đánh giá công tác

phòng, chống tham nhũng năm 2022

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 3.461 lượt công dân; tiếp nhận 325 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết 146 đơn (127 đơn khiếu nại, 18 đơn tố cáo), kết quả đã giải quyết được 118 đơn/146 đơn (102/127 đơn khiếu nại, 16/18 đơn tố cáo), đạt tỷ lệ 80,8%.

Công tác phòng, chống tham nhũng: các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai 09 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, đã kết thúc 07/09 cuộc. Qua thanh tra cho thấy các cơ quan, đơn vị được thanh tra đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; tuy nhiên còn có một số đơn vị chưa thực hiện đúng, đầy đủ định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm bảo trình tự, thủ tục; kết quả đã kiến nghị xử lý và thu hồi 432 triệu đồng do vi phạm định mức, tiêu chuẩn, chế độ (đã thu hồi được 369,19 triệu đồng, đạt 85,4%); yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định; tổ chức đánh giá công tác PCTN năm 2022 trên phạm vi toàn tỉnh theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ; tổ chức xác minh tài sản, thu nhập theo Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với 88 trường hợp tại 09 cơ quan, đơn vị.

Công tác quản lý nhà nước và xây dựng ngành: các tổ chức thanh tra tại địa phương đã kịp thời tham mưu cho thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp ban hành các văn bản để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tổ chức 13 hội nghị/lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho 1.744 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân; triển khai và kết thúc 18/26 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 77 đơn vị; cử nhiều công chức ngành Thanh tra của tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính do Thanh tra Chính phủ tổ chức và các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và các đào tạo, lớp bồi dưỡng khác./.  

Đinh Thúy