Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2024 triển khai 84 cuộc thanh tra

        Ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 trên địa bàn.

        Theo đó, năm 2024, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành 06 cuộc thanh tra, Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai thực hiện 39 cuộc thanh tra chuyên ngành, Thanh tra các huyện, thành phố sẽ tiến hành 39 cuộc thanh tra. Nội dung thanh tra tập trung thanh tra công tác quản lý nhà nước và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm.

         Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của công tác quản lý, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các cơ quan, đơn vị, bộ phận thuộc phạm vi quản lý; mỗi sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra nội bộ đối với 02 cơ quan, đơn vị, bộ phận trực thuộc trở lên về việc tuân thủ các quy định về trình tự, thủ tục trong giải quyết các thủ tục hành chính, trong thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, điều kiện, đối tượng được hưởng chế độ, chính sách…; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, không để xảy ra vi phạm pháp luật./.

Mai Loan