Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Quyết định Thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/4/2024 tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì công bố Quyết định số 61/QĐ-TTr ngày 25/3/2024 của Chánh thanh tra tỉnh, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự Hội nghị có ông Dương Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Lãnh đạo Sở và đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc.

Theo Quyết định số 61/QĐ-TTr, Đoàn Thanh tra gồm 07 thành viên, do Bà Hứa Mai Anh, Trưởng phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra - Trưởng đoàn; Đoàn sẽ thực hiện thanh tra đối với các nội dung trong thời kỳ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, khi cần thiết Đoàn thanh tra được quyền xem xét hồ sơ, tài liệu có liên quan phát sinh trước, sau thời kỳ thanh tra nêu trên. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trực tiếp trong 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra do ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

Bà Hứa Mai Anh, Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định thanh tra số 

61/QĐ-TTr ngày 25/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2024. Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các bộ phận có liên quan nghiêm túc phối hợp với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu để đảm bảo tiến độ công việc và thời gian thanh tra; thực hiện đúng quy định về quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; cử công chức làm đầu mối để Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch hoạt động phù hợp.

Đối với Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các thành viên đoàn chấp hành nghiêm túc quy định của Luật Thanh tra, Quy chế hoạt động Đoàn thanh tra; thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Đoàn, của Thành viên Đoàn thanh tra; thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ các nội dung của Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được duyệt. Khi làm việc với các đơn vị có liên quan phải có kế hoạch, nội dung yêu cầu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; phải đề xuất và đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện làm việc của đơn vị được thanh tra, quá  trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị có liên quan…./.

                                                                                      Đinh Thúy