Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dừng thí điểm mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh thanh tra

 (ThanhtraVietnam) - Sau thời gian thí điểm, Bộ Chính trị quyết định tạm dừng mô hình hợp nhất Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện và Trưởng ban Tổ chức cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ.

 

/upload/105381/20231214/34d56a84113203adee505403c269f8e8f823efce4f.jpg_dpi%3D150_quality%3D100_w%3D780.jpg

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Thông báo số 16 kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Theo đó, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, tích cực của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới. Quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu, vừa nâng cao nhận thức trách nhiệm, vừa phát huy sự chủ động, sáng tạo của một số cấp ủy địa phương trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo cơ sở thực tiễn để xem xét triển khai những mô hình phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế vướng mắc như một số cấp ủy chưa thật quyết liệt, có nơi chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương. Một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế. Cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung. Trong đó, tiếp tục tổ chức Đảng bộ Khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo Kết luận 34. Bộ Chính trị giao Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để chủ động lựa chọn mô hình, xây dựng, phê duyệt đề án, các quy định cụ thể và lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức lại các Đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo một trong 3 phương án: 

Thứ nhất, có thể kết thúc hoạt động Đảng bộ Khối doanh nghiệp.

Thứ hai, hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan cấp tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp cấp tỉnh; cơ cấu lại tổ chức bên trong và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ ba, sắp xếp lại tổ chức, biên chế của Đảng ủy Khối doanh nghiệp cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn; tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động.

Bộ Chính trị cũng giao Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động lực, hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình. Cụ thể, thực hiện hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (sở ngành, phòng ban); Trưởng Ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình: Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện;

Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện; Chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chánh văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Đối với các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị lưu ý, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị.

Tháng 10/2017, Ban chấp hành Trung ương Khóa XII ban hành Nghị quyết 18, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết nêu mục tiêu cơ bản hoàn thành sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong theo hướng giảm tối đa cấp trung gian, cấp phó; thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối.

Cụ thể, Nghị quyết nêu chủ trương thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; cơ bản hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND ở những nơi có đủ điều kiện.

Nghị quyết cũng yêu cầu thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, huyện những nơi có đủ điều kiện. Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, xã. Thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện.

ĐT. nguồn: thanhtravietnam.vn


Nguồn:thanhtra.langson.gov.vn Sao chép liên kết